GARLIC SHISHITO PEPPERS
GARLIC SHISHITO PEPPERS

Shishito peppers stir fried in garlic sauce

ALLERGENS

None